Vergadering 08-11-2016

Op dinsdag 8 november heeft de universiteitsraad de tweede formele vergadering met het College van Bestuur (CvB) gehad. De raad heeft ingestemd met de actualisering van het Bestuurs- en Beheersreglement (BBR) en heeft advies gegeven over de matching. Ook is het vertrek van Marjan Oudeman besproken en is er een vraag gesteld over opleidingscommissies.

Vertrek Marjan Oudeman

De voorzitter van het CvB, Marjan Oudeman, zal zich niet beschikbaar stellen voor een tweede termijn. De raad heeft tijdens de vergadering een verklaring afgelegd waarin benadrukt werd dat het jammer is, maar begrijpelijk. Mevrouw Oudeman gaf aan meer tijd te willen besteden aan de kruisbestuiving binnen verschillende maatschappelijke sectoren. De raad zag dat zij de nodige contacten met het bedrijfsleven en de maatschappelijke sector de universiteit heeft binnengehaald. Daar is de raad dan ook dankbaar voor. De universiteitsraad wacht nu de Raad van Toezicht af met het starten van de procedure voor het zoeken van een opvolger.

BBR

De Universiteitsraad heeft ingestemd met de actualisering van het BBR. Dit document is een directe vertaling van de Wet op Hoger Onderwijs en Wetenschap. Met andere woorden: een handleiding van hoe de UU is ingericht. De raad heeft een verzoek geuit omtrent de lay-out van diploma’s. Op de UU is soms sprake van meerdere programma’s die onder één opleiding gevolgd kunnen worden en deze worden volgens een vaste manier op het diploma vermeld. Een concreet voorbeeld kan dit verduidelijken: wanneer je ‘Sustainable Development’ (programma) studeert, staat bovenaan je diploma ‘Enviromental Sciences’ (opleiding). Studenten zijn hierdoor soms ontevreden over hun diploma, omdat zij vinden dat hun diploma te ver van hen af staat. De raad vroeg zich af of het niet wenselijker zou zijn om voortaan het programmaniveau te vermelden voor de opleiding. Het college geeft aan dat de opleiding leidend is. Deze is namelijk opgenomen in het internationale CROHO-register dat wordt geraadpleegd om te zien wat iemand heeft gestudeerd. De opleidingsnaam blijft vooraan staan, omdat het dan toetsbaar blijft en de kans op fraude verkleind wordt. Het college zegt wel toe mee te werken aan Engelstalige diploma’s.

Matching

In het document Reglement matching, dat de raad voorlag ter advisering, staan de regels omtrent de matchingsprocedure. Elke studie is verplicht om aan matching te doen. Dit houdt in dat geïnteresseerde aankomende studenten een dag komen kijken of de studie waar zij zich voor willen inschrijven voor hen geschikt is. Hoe deze matching er in het algemeen uit dient te zien is vastgelegd in het reglement matching. Dit reglement wordt elk jaar geüpdatet, al is het maar om de jaartallen te veranderen. Dit jaar was de enige grote verandering de wettelijk opgelegde regel dat studies met selectie, die minder aanmeldingen krijgen dan plekken, niet aan selectie moeten doen, maar aan matching. Verder is er benadrukt dat de matching voldoende tijd moet krijgen om kwalitatief goed uitgevoerd te kunnen worden. De rector Bert van der Zwaan gaf hierover aan dat het de verantwoordelijkheid is van de faculteiten om matching de juiste prioriteit te geven binnen hun faculteit.

Indexering instellingscollegegeld

De raad heeft haar advies uitgebracht over de nota Collegegeldtarieven 2017-2018. Hierin worden de instellingstarieven vastgesteld. Dit instellingscollegegeld is het tarief dat wordt gerekend aan studenten waarvoor de universiteit geen geld krijgt vanuit de overheid. Dit zijn studenten die al een academische graad hebben behaald of studenten van buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Het tarief van het instellingscollegegeld is het geld dat nu niet van de overheid ontvangen wordt opgeteld bij het wettelijk collegegeld. Elk jaar worden deze tarieven geïndexeerd, dit betekent dat de tarieven voor 2017-2018 zijn vastgesteld door het vorige tarief te verhogen met hetzelfde percentage als het wettelijk collegegeld.

De bijdrage vanuit de overheid is afhankelijk van de studierichting. De bekostiging voor geneeskunde en diergeneeskunde is het hoogst, gevolgd door bètastudies, en daarna alpha- en gammastudies. Vorig jaar zijn de tarieven voor University College Utrecht (UCU) gewogen met het alpha- en gammatarief, in plaats van het bètatarief. Dat betekent dat de tarieven dit jaar omhoog moeten. Omdat het gaat om een grote verhoging, gaat het tarief voor niet-EER-studenten stapsgewijs omhoog de komende jaren. Voor studenten met een graat gaat het in een keer omhoog. De raad vroeg hier om eenzelfde stapsgewijze verhoging. Volgens het CvB is dit niet nodig, omdat er op het moment geen studenten met een graad zijn die bij UCU studeren, maar dit moet verder worden uitgezocht.

Opleidingscommissies

Opleidingscommissies (OC’s) zijn de medezeggenschapsorganen op opleidingsniveau. Vanaf aankomend collegejaar krijgen OC’s meer rechten. Op het moment weten veel OC-leden niet wat hun taken precies zijn en besteden ze veel tijd aan dingen die niet tot hun takenpakket behoren, zoals het uitwerken van cursusevaluaties. De raad vroeg het CvB om op centraal niveau een hand-out op te stellen voor OC’s en om in dit document in leesbare taal de taken, rechten, incl. concrete voorbeelden, van de OC’s op te nemen. Het CvB heeft toegezegd dit te regelen per faculteit. De documenten zullen uiterlijk in maart klaar zijn en op de website geplaatst worden.