12-12-2016

De Universiteitsraad heeft ingestemd met de begroting voor 2017 en de actualisatie van het kiesreglement. De veranderingen in het reglement  zorgen ervoor dat kiezers meer invloed hebben bij de komende verkiezingen. Voorkeursstemmen worden namelijk belangrijker.

Communicatie Wet versterking bestuurskracht

Door de Wet versterking bestuurskracht (ingang 1 januari 2017) verandert er een hoop in medezeggenschapsland. Opleidingscommissies (OC’s) worden een formeel medezeggenschapsorgaan en krijgen meer instemmingsrechten op de onderwijsinhoudelijke delen van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) en een wettelijk informatie- en initiatiefrecht. De faciliteitenregeling wordt versterkt zodat de medezeggenschap ambtelijke, financiële en juridische ondersteuning en scholing kan krijgen. Daarnaast is een belangrijke verandering dat voortaan bij de werving van een bestuurder een sollicitatiecommissie moet worden ingesteld waarin in elk geval een lid namens het personeel en een lid namens de studenten zitting nemen. In 2017 kan op de UU hier gelijk gebruik van gemaakt worden bij de keuze van een nieuwe voorzitter van het College van Bestuur (CvB). Met betrekking tot de wetswijziging is het momenteel onduidelijk welke verantwoordelijkheid bij wie ligt en wanneer veranderingen plaats zullen vinden zodat de wet in werking kan treden. De Uraad heeft hierover vragen gesteld aan het CvB. Het CvB heeft toegezegd de taakverdeling en tijdsplanning voor de implementatie van de wet op papier te zetten en deze zo spoedig mogelijk met de raad te delen. Uiteraard zullen wij deze informatie vervolgens delen met andere medezeggenschapsorganen.

Een aantal zaken kunnen wij nu al met zekerheid delen:

  •       Vanuit centraal niveau zal een format gemaakt worden voor een OC-reglement. OC’s mogen deze overnemen en verder invullen maar dit hoeft niet. OC’s hebben de vrijheid zelf een reglement samen te stellen, het format zal hierbij tijd besparen.
  •       Vanuit elke faculteit zullen er handout’s voor OC-leden komen. Deze zal informatie verschaffen over de rechten en de plichten van de OC.
  •       Per faculteit wordt gezorgd voor gedegen training van medezeggenschappers die plaatsnemen in OC’s.
  •       Op de Universiteit Utrecht kan overlap kan ontstaan in de rechten van Opleidingscommissies en Faculteitsraden op de OER. Het CvB bevestigt dit, maar geeft ook aan geen problemen te verwachten.  Met de afdeling Juridische Zaken wordt nu gekeken naar eventuele oplossingen als deze problematiek zich toch voordoet in de toekomst.

Begroting en bestuursagenda

De universiteitsraad heeft ingestemd met de begroting en de bestuursagenda van 2017. Deze twee documenten worden altijd aan elkaar gekoppeld en ter instemming voorgelegd aan de universiteitsraad in de laatste vergadercyclus van het kalenderjaar. De raadsleden zijn blij om te zien dat er sprake is van een solide bedrijfsvoering. Uitschieters op losse onderdelen, hetzij positief of negatief, vallen allemaal te verklaren. Wel ziet de raad een trendbreuk in de facultaire begrotingen van Bètawetenschappen en Geesteswetenschappen, aangezien deze begrotingen voor het eerst negatief uitvallen. Dit negatief begroten is wél beleid geweest van de faculteiten waarmee de bijhorende faculteitsraden hebben ingestemd.

De raad ziet graag de samenhang tussen het financieel plaatje en de bestuursagenda aangezien veel ambitieuze plannen worden gepresenteerd waar geen prijskaartjes aan hangen. Het College van Bestuur (CvB) kan zich vinden in dit punt en zal in het vervolg laten zien, daar waar het kan, wat de bijbehorende financiële middelen zijn.

Als laatste heeft de raad de discussie omtrent de beleidsruimte afgetrapt. De beleidsruimte is het pot geld waarmee het CvB snel kan handelen en initiatieven kan opzetten. Uit de discussie blijkt dat er verschillende visies over de omvang en de inzetbaarheid van de beleidsruimte bestaan. De raad en het CvB gaan in februari zich buigen over de betekenis van de beleidsruimte en willen samen tot een conclusie komen.

Kiesreglement

In de raadsvergadering met het CvB heeft de raad de actualisering van het kiesreglement besproken. De raad heeft, in overleg met Henk Kümmeling (voorzitter landelijke kiescommissie), ingestemd met een viertal aanpassingen, te weten: het kiesrecht van beurspromovendi, een permanente raadszetel voor geneeskunde en de verlagingen van de kiesdrempels (lijstvolgorde doorbreking en de restzetel). Beurspromovendi hadden voorheen geen kiesrechten, dat hebben zij nu wel.

Daarnaast is de raad unaniem tot het voorstel gekomen om zowel de kiesdrempel restzetel als de kiesdrempel doorbreking lijstvolgorde met 1/3e te verlagen, waardoor deze nu op 2/3e uitkomen. De kiesdrempel doorbreking lijstvolgorde zorgt ervoor dat een persoon met genoeg voorkeursstemmen in de raad kan komen, ongeacht zijn of haar plaats op de kieslijst. De kiesdrempel restzetels houdt in dat een partij alleen in aanmerking komt voor restzetel, wanneer deze minimaal één keer of meer de kiesdeler heeft gehaald. Door de verlagingen van de kiesdrempels poogt de raad de toegankelijkheid om in de U-raad te komen te verhogen. Het wordt daarmee eenvoudiger gemaakt voor nieuwe partijen om ook zitting in de raad te nemen. Dit in lijn met het streven van de raad om de verkiezingen te verlevendigen en de bekendheid en legitimiteit van de raad te vergroten.

Voorinvesteringen leenstelsel

De Algemene Rekenkamer wil graag een onderzoek uitvoeren naar de voorinvesteringen die zijn gedaan in afwachting van het vrijkomen van het leenstelselgeld. Hiervoor is toestemming van de instellingen zelf nodig. Het CvB geeft aan hierin het standpunt van de Vereniging Nederlandse Universiteiten te volgen. Dit onderzoek zou voor de Universiteitsraad een mooie gelegenheid zijn om goed uit te zoeken waar het geld precies in is geïnvesteerd. Het CvB heeft de raad eerder dit collegejaar een beknopt overzicht overhandigd waarop staat waar hoeveel geld naartoe is gegaan. Het is lastig om dit geld precies te volgen van CvB naar faculteiten naar bijvoorbeeld extra docenten. Daarom zou het mooi zijn als dit verder kan worden onderzocht in samenwerking met de Algemene Rekenkamer.