Vergaderingen

De Universiteitsraad is de vaste gesprekspartner van het College van Bestuur. Na elke vergadercyclus plaatsen we een overzichtje met de belangrijkste onderwerpen die aan bod zijn gekomen. Meer weten? Vraag ons vooral, of klik op verslag en agenda voor de bijbehorende stukken. Hier vind je de gehele administratie van de medezeggenschap.

2017-2018

UR+25 juni, 2018 (agenda, verslag)

In de laatste vergadering van het jaar heeft het college toegezegd een hardcopy collegekaart weer terug in te voeren als betaalde opt-in. Ook stemden we in met de concept-kaderbrief, a.k.a. de hoofdlijnen van de begroting van komend jaar. Hierin wordt, onder andere, een forse uitbreiding van HR begroot. Verder hadden we het over privacy, de participatiewet, WO-in-actie en de bezuinigingen bij GW. We stemden in met extra investeringen van 10 miljoen in onderzoeksinfrastructuur, en stelden vragen over hoe het college van plan is de UB’s alleen toegankelijk te maken voor UU studenten in tentamenperiodes. Als laatste bespraken we de plannen voor de Vagant 2.0 (Extravagant), die er dankzij inzet van de u-raad zal komen.

Zie ook de commissievergaderingen Financiën, Personeel en ICT (agenda, verslag), Strategie, Huisvesting en Organisatie (agenda, verslag) en Onderwijs, Onderzoek en studenten (agenda, verslag).

UR+ 24 april, 2018 (agenda, conceptverslag)

In april werd de raad bijgewoond door meer dan 100 bestuurders van studentenorganisaties, die aanwezig waren voor het bespreken van de VUUR nota herziening profileringsfonds. Met deze nota pleitte VUUR voor het beter ondersteunen van part-time bestuurders, die door ontwikkelingen als de basisbeurs en collegegeldvrij besturen voor full-time bestuurders steeds verder achter lopen. Het college gaf aan dat de passie en betrokkenheid zeker is overgebracht. Ze neemt deze nota mee als aftrap van het opnieuw bekijken van de criteria voor het profileringsfonds, en waren ook geïnteresseerd in opties als flex-studeren. Wel gaf het college aan het fonds niet te willen vergroten, en veranderingen meer evolutionair dan revolutionair te willen doorvoeren. Hiernaast hebben we het gehad over de plotselinge versmalde openingstijden van de Pnyx, waarbij de raad heeft aangegeven de communicatie hierover absoluut niet op prijs te stellen. De vervroegde sluiting is uitgesteld tot na de zomer. Ook bespraken we de (digitale) collegekaart. Na maanden over en weer kwam het college nu toch met cijfers; we gaan over alternatieve opties, zoals een opt-in, zo snel mogelijk in gesprek. In afwachting van deze gesprekken heeft de raad de instemming met het Studententstatuut, waarin staat dat studenten recht hebben op een collegekaart, opgeschort. Verder stemden we in met de financiële kwartaalrapportage, met de toezegging dat we over een aantal onderwerpen meer informatie krijgen, en hadden we het over Engelstaligheid in onze opleidingen.

Zie ook de commissievergaderingen Financiën, Personeel en ICT (agenda, verslag), Strategie, Huisvesting en Organisatie (agenda, verslag) en Onderwijs, Onderzoek en studenten (agenda, verslag – hier kwam het Taskforce Welzijn tot stand!).

UR+ 19 februari, 2018 (agenda, verslag)

In februari bespraken de universiteitsraad en het college het taalbeleid van de UU, waarin de taal van masteropleidingen “Engels, tenzij..” wordt. We pleitten onder andere voor het betrekken van de decentrale medezeggenschap bij het taalbeleid van de opleiding. Ook wist de raad het college ervan te overtuigen dat de digitale cursusplanner universiteitsbreed moet worden aangeboden. Het college zag er echter nog niet veel in om de intern ontwikkelde cursusplanner over te nemen, omdat ze liever in zee gaan met een stabiele marktpartij. Verder stelden we vragen over een gedragscode voor studieverenigingen n.a.v. een aantal incidenten, caracal en Thuisthuis, een leuk studenteninitiatief voor eten op de Uithof zoals dat bij je ouders ook kan.

Zie ook de commissievergaderingen Financiën, Personeel en ICT (agenda, verslag), Strategie, Huisvesting en Organisatie (agenda, verslag) en Onderwijs, Onderzoek en studenten (agenda, verslag).

UR+ 11 december, 2017 (agenda, conceptverslag)
Een van de stukken van december was de bestuursagenda, waarin het college uiteenzet hoe de universiteit dit jaar aan de strategische thema’s gaat werken. In commissieverband was al toegezegd dat er meer aandacht besteed zal gaan worden aan studentbetrokkenheid. De bijbehorende begroting is ook gesproken (waarbij de vergadering drie keer is geschorst).  Hiernaast bediscussieerden we hoe masterprogramma’s studenten zouden moeten selecteren. Vanaf komend jaar moeten alle selectieprocedures evidence-based zijn: zo weten we zeker dat programma’s ook daadwerkelijk selecteren op studiesucces, en studenten niet onterecht geweigerd worden. Andere onderwerpen die ter tafel kwamen zijn caracal, rugbyvelden, lekenpraatjes voor promoties en de manier waarop de kwaliteit van de UU wordt getoetst door de overheid.

Zie ook de commissievergaderingen Financiën, Huisvesting en ICT (agenda, conceptverslag), Strategie, Personeel en Organisatie (agenda, conceptverslag) en Onderwijs, Onderzoek en studenten (agenda, conceptverslag).

UR+ 6 november, 2017 (agenda, conceptverslag)

In November had VUUR en de rest van de universiteitsraad weer een vergadering met het college. Een van de grote thema’s was de OER (Onderwijs- en Examenregeling), waarin onder andere stond dat het herkansen van voldoendes definitief verleden tijd is. VUUR stemde tegen dit voorstel (6/7): wat ons betreft moet de herkansingsregeling aangepast worden op het onderwijsmodel, wat decentraal vastgesteld wordt. Zo kan elke faculteit of opleiding inschatten wat voor hun het beste werkt. Helaas stemde de volledige personeelsgeleding voor, en is daarmee de OER ingestemd. Ook uitten we onze zorgen over het hoge collegegeld van de nieuwe selectieve bacheloropleiding PPE. Andere onderwerpen die we bespraken zijn WOInActie, grading tables, de Vagant en collegetijden.

Zie ook de commisieevergaderingen Financiën, Huisvesting en ICT (agenda, conceptverslag), Strategie, Personeel en Organisatie (agenda, conceptverslag) en Onderwijs, Onderzoek en Studenten (agenda, conceptverslag).

UR+ 18 september, 2017 (agenda, conceptverslag)

In September had VUUR haar eerste officiële meeting met het College van Bestuur. We hadden het onder andere over de doelen van de universiteitsraad voor dit jaar, en het Utrecht Centre for Academic Teaching. Ook gooiden we onze zorgen omtrent de nieuwe digitale collegekaart op tafel, waarover we veel klachten hadden ontvangen van studenten. Het college liet weten werk te gaan maken van de verbetering van de app.

Zie ook de commissievergadering Financiën, Huisvesting en ICT (agenda, conceptverslag).

 

2016-2017

UR+ 28 juni 2017 (agenda, conceptverslag)

UR+ 1 mei 2017 (agenda, verslag)

UR+ 12 december 2016 (agenda, conceptverslag)

UR+ 8 november 2016 (agenda, verslag)

UR+ 16 september 2016 (agenda, verslag)

 

2015-2016: alle stukken

2014-2015: alle stukken

2013-2014: alle stukken

2012-2013: alle stukken

2009-2012: archief