Raad van Advies

Raad van Advies

De Raad van Advies is het formele adviesorgaan volgens de statuten van VUUR. Als kleine vereniging is een toezichthoudend orgaan niet wettelijk verplicht, maar VUUR vindt het belangrijk zichzelf professioneel te organiseren. Daarom bespreekt de Raad van Advies in ieder geval alle plannen van het bestuur voorafgaand aan de ledenvergaderingen. Daarnaast fungeert het als klankbord bij belangrijke bestuurlijke besluiten. De Raad van Advies heeft ook het recht zelf ongevraagd advies aan het bestuur of de leden uit te brengen.

De Raad van Advies wordt benoemd door leden tijdens de ledenvergadering. Zij worden voorgedragen door het nieuwe bestuur en de zittende leden van de Raad van Advies. Op deze manier wordt enige onafhankelijkheid gewaarborgd, maar ook rekening gehouden met het kleinschalige en persoonlijke karakter van de vereniging. Er wordt gestreefd naar een diverse samenstelling van de Raad van Advies.

De Raad van Advies

  • Katelijn Verweij is sinds 21 november 2018 lid en is voorzitter van de Raad van Advies. Ze heeft de bachelor Nederlandse Taal en Cultuur behaald en werkt tegenwoordig voor de afdeling Finance & Control van de Faculteit Sociale Wetenschappen. Zij heeft van 2017 tot 2019 in de faculteitsraad van de Faculteit Geesteswetenschappen gezeten, waarbij ze in haar tweede jaar voorzitter van de studentengeleding en fractievoorzitter voor VUUR was. Daarvoor heeft was ze bestuurslid van studievereniging Awater.
  • Bina Chirino is sinds 27 augustus 2019 lid. Ze volgt de bachelor Taal- en Cultuurstudies aan de Faculteit Geesteswetenschappen en is voorzitter van politieke jongerenpartij PerspectieF. Hiervoor is ze voor VUUR actief in de universiteitsraad geweest als voorzitter van de studentgeleding.
  • Ingrid Weerts heeft in studiejaar 18-19 namens VUUR in de universiteitsraad gezeten als lid van de commissie Onderwijs, Onderzoek en Studentzaken. In datzelfde jaar was Ingrid ook voorzitter van vereniging VUUR. Daarnaast was ze drie jaar lid van de Opleidingscommissie en heeft ze in het Studentenpanel van haar opleiding Kunstmatige Intelligentie gezeten. Inmiddels studeert Ingrid Media Technology aan de universiteit van Leiden.
  • Anneloes Krul was is studiejaar 19-20 secretaris en waarnemend voorzitter van vereniging VUUR. Anneloes studeert Sociologie en is nauw betrokken bij haar opleiding als MT-lid. Haar ervaring heeft ze opgedaan als raadslid van de faculteit Sociale Wetenschappen.

Contact

Het contact met de Raad van Advies verloopt via de secretaris van VUUR. Deze is te bereiken via bestuur@verenigingvuur.nl.