Bezwaar en beroep

Bezwaar en beroep

 

 

Ben je het oneens met een besluit van het bestuur? In principe is het mogelijk om intern tegen dagelijkse besluiten van het bestuur in bezwaar of in beroep te gaan. Denk bijvoorbeeld aan besluiten omtrent het lidmaatschap of sancties.

 

Bezwaar
Het is intern mogelijk schriftelijk bezwaar aan te tekenen over een bestuursbesluit bij het bestuur. Het bestuur is dan verplicht om binnen vier weken het besluit te heroverwegen naar aanleiding van het bezwaar. Hierbij dien je wel een redelijk belang te hebben bij het bestuursbesluit. Bezwaar kan worden aangetekend tot vier weken na de datum van het oorspronkelijke besluit. Daarna kan het bestuur het bezwaar niet-ontvankelijk verklaren, als er geen sprake is van aantoonbare overmacht. Er zijn geen vormvereisten aan het bezwaarschrift, behalve dat het door de belanghebbende dient te worden aangetekend. Het is uiteraard wel aan te raden duidelijk te vermelden waartegen je in bezwaar gaat.

 

Beroep
Als je het niet eens bent met de beslissing van het bestuur omtrent het bezwaar, dan is het mogelijk om in intern beroep te gaan. Bij beroep wordt de zaak voorgelegd aan de algemene ledenvergadering, welke dan binnen VUUR een eindbeslissing neemt. Beroep kan worden aangetekend tot vier weken na de datum van het besluit op het bezwaarschrift, indien deze inhoudelijk is behandeld. Het beroep wordt dan tijdens de eerstvolgende algemene ledenvergadering geagendeerd. De voorzitter van het bestuur treedt hierbij niet op namens het bestuur maar als technisch voorzitter, tenzij een vervanger als zodanig is aangewezen. Er zijn geen vormvereisten aan het beroep, behalve dat het door de belanghebbende dient te worden aangetekend.

 

Geen bezwaar mogelijk
Er is geen bezwaar of beroep mogelijk tegen algemene regels, want die hebben niet alleen op jou betrekking. Daarnaast is geen bezwaar mogelijk tegen besluiten van de algemene ledenvergadering en tegen het besluit van de sollicitatiecommissie tot het vaststellen van de kandidatenlijst.

 

Indienen bezwaar en beroep
Bezwaar en beroep kan worden ingediend bij het bestuur. Dat kan door middel van een mail te sturen naar bestuur@verenigingvuur.nl of per post naar het adres onder contactgegevens. Het vriendelijke verzoek om bij bezwaar of beroep per post alsnog een melding te maken per mail, aangezien het bestuur het postvak slechts een paar keer per jaar controleert.