DUB-artikel: Studieverenigingen Geesteswetenschappen willen zestig extra bestuursbeurzen

DUB-artikel: Studieverenigingen Geesteswetenschappen willen zestig extra bestuursbeurzen

4 juni 2019 studentenleven 0

Foto van de kamer van Albion, met een iets jongere Job Petersen en Anna de Roest, ook een oud-voorzitter van Albion. Foto DUB

De driejaarlijkse bespreking over de verdeelsleutel voor beurzen voor bestuurders van studieverenigingen is voor een derde keer uitgesteld. Nu naar december 2019. Het pleidooi van Geesteswetenschappen voor een minimum van 180 in plaats van 120 bestuursbeurzen voor haar studieverenigingen wordt daardoor noodgedwongen doorgeschoven.

Door Bas Koppe

Het uitstel van de bespreking is in de ogen van Job Petersen een kwalijke zaak. De student Engelse Taal & Cultuur die voor Lijst Vuur in de faculteitsraad van Geesteswetenschappen zit, heeft daarom namens de studieverenigingen een brief geschreven aan de Universiteitsraad en het College van Bestuur om het gesprek eerder op de agenda te krijgen. In dit gesprek wil Job het universiteitsbestuur vragen meer geld uit te trekken voor studieverenigingen, de huidige verdeelsleutel van bestuursbeurzen over de faculteiten werkt in het nadeel van de studieverenigingen van Geesteswetenschappen, zegt hij. “Het aantal beurzen voor onze faculteit moet omhoog. Door het uitstel duurt het weer een jaar langer voor we kans maken op meer beurzen.”

Uitstel debat studiebeurzen

De verdeelsleutel voor bestuursbeurzen voor de faculteiten wordt vastgelegd in het zogeheten beleidskader. Elke drie jaar wordt het kader tegen het licht gehouden en kan het worden aangepast. Dat kan dus ook effect hebben op het budget. Het beleidskader maakt de Universiteit Utrecht samen met de Hogeschool Utrecht omdat het kader ook geldt voor andere studentenorganisaties als studenten- en sportverenigingen.Voor het collegejaar 2019-2020 zou er een nieuw beleidskader moeten liggen. Maar de besprekingen over het kader zijn onder meer uitgesteld, omdat de hogeschool en de universiteit nog overeenstemming moeten vinden over de zogeheten gedragscode. Deze code waarin wordt opgenomen welk gedrag van verenigingen wel en niet wordt getolereerd, is nog onderwerp van discussie tussen de twee instellingen. “De UU en HU willen de gedragscode graag meenemen in het nieuwe beleidskader. Daarvoor is het van belang dat deze eerst wordt vastgesteld”, zegt UU-studentendecaan Nina Keulers.

Geesteswetenschappen wil meer beurzen

Volgens Job zou de bespreking over de gedragscode met de HU geen argument moeten zijn om ook de bespreking over de bestuursbeurzen meerdere keren uit te stellen. Het één staat volgens hem los van het andere. Voor de studieverenigingen van Geesteswetenschappen is de uitstel nadelig, legt Job uit. “Bij de verdeling wordt gekeken naar het aantal opleidingen en studieverenigingen. Nu krijgen onze studieverenigingen samen minimaal 120 beurzen op basis van het aantal opleidingen. Ik vind dat dat aantal omhoog moet naar 180, omdat de faculteit veel meer studieverenigingen heeft dan andere grote faculteiten.” Wat Job betreft, moet er opnieuw naar de verdeling worden gekeken en moet voor Geesteswetenschappen een aparte categorie gemaakt worden waardoor er meer beurzen beschikbaar komen.

Ook vindt Job dat er in totaal meer geld moet komen voor alle studieverenigingen, omdat ze van de universiteit steeds meer taken op zich moeten nemen. “Internationalisering is daar een goed voorbeeld van. Er zijn verenigingen die een Engelstalige tak van hun vereniging hebben moeten opzetten, maar daar komt geen extra steun voor vanuit de universiteit. Nu springt de faculteit bij met extra geld.”

Vorig collegejaar was Job preses van de studievereniging Albion. “Toen speelde de kwestie over de bestuursbeurzen ook al. Als het in december besproken wordt, is dat twee jaar nadat ik preses was. Er zijn dus drie generaties bestuur geweest zonder dat er iets is veranderd”, aldus Job. Daarbij heeft Job moeite met het gekozen overlegmoment. “In december zijn de nieuwe besturen nog niet genoeg ingewerkt. Dan zijn ze nog bezig met het leren kennen van de eigen vereniging en weten ze niet wat hun positie binnen de universiteit is. Het voelt op deze manier alsof we niet serieus genomen worden. Want de bestuurders die de tijd hebben gehad om zich in te lezen en een mening te vormen zijn dan al weg.”

Meer studieverenigingen maakt de spoeling dun

Het nieuwe beleidskader wordt nu verwacht voor het studiejaar 2020-2021. Volgend jaar gelden daarom nog de regels van het huidige beleidskader. “In totaal worden er komend jaar en net als dit  950 beurzen beschikbaar gesteld voor de 55 universitaire studieverenigingen”, zegt Keulers. “Dat is 40 procent van het totale budget (1,2 miljoen euro, red.) dat beschikbaar is voor bestuursbeurzen voor alle studentenorganisaties.”

De universiteit kijkt bij de verdeling van de beurzen onder meer naar het aantal opleidingen en het aantal studenten dat staat ingeschreven bij de faculteiten, zegt Keulers. Het aantal opleidingen bepaalt de grootte een ‘vaste voet’ die in overleg met de Universiteitsraad is vastgesteld. Zo is besloten dat grote faculteiten, zoals Geesteswetenschappen, een vaste voet van 120 beursbeurzen krijgt. Kleinere faculteiten als Diergeneeskunde en Geneeskunde hebben respectievelijk 50 en 100 beurzen te verdelen over de verenigingen. Daarbovenop krijgen faculteiten van de universiteit ook nog een flexibel aantal beurzen dat onder meer bepaald wordt door het aantal ingeschreven studenten en de hoeveelheid en het soort activiteiten dat een vereniging organiseert.

Zo krijgt de Bètafaculteit met bijna zesduizend studenten in totaal 150 bestuursbeurzen van de UU. Geesteswetenschappen met bijna 5900 studenten krijgt er 149. Het grote verschil voor de verenigingen is dat de Bèta’s de beurzen ‘maar’ over vijf studieverenigingen hoeven te verdelen en de geesteswetenschappers over 21. Dit scheelt per vereniging aanzienlijk veel geld. De faculteiten kunnen bovenop de UU-beurzen uit eigen budget studieverenigingen extra beurzen gunnen. Zo geeft Bèta nog eens 48 beurzen aan haar verenigingen. Geesteswetenschappen 35.

De verdeling van zowel het afgelopen collegejaar als van het komende jaar, is te vinden op de site van Bestuurlijk Actief Utrecht. Hier (pdf) is goed te zien hoeveel studieverenigingen per faculteit er zijn. Geesteswetenschappen springt er met 21 verenigingen bovenuit. De eerstvolgende is de faculteit Recht, Economie, Bestuur & Organisatie met acht verenigingen en Sociale Wetenschappen met zeven.

Bestuursbeurs
De bestuursbeurs Eén bestuursbeurs staat gelijk aan één bestuursmaand en dat staat voor een bedrag van 425 euro. Krijgt een studievereniging 11 beurzen voor een collegejaar dan betekent dit dat de vereniging 425 x 11 = 4675 euro krijgt. De vereniging verdeelt dit bedrag onder het aantal bestuursleden. De hoogte van de bijdrage aan bestuursleden is dus afhankelijk van het aantal beurzen en het aantal bestuursleden dat hiervan een bijdrage moet krijgen.