Christmas goals: Andreia Duque

Christmas goals: Andreia Duque

30 november 2020 Christmas goals medezeggenschap 0

Christmas goals: Andreia Duque

Andreia, PR-commissaris van de studentgeleding van de Universiteitsraad, won namens Lijst VUUR een zetel. Zelf als international was het portfolio Internationalisering haar allereerste keuze. Het onlangs goedgekeurde Strategisch Plan 20-25 voor de Universiteit Utrecht was een inspiratiebron voor de projecten die ze voor ogen had, zoals een Tweetalig Beleid voor medezeggenschap; de Engelse taalvaardigheid van studenten en professoren vergroten; studenten- en studieverenigingen stimuleren om internationale studenten op te nemen in de studentengemeenschap; en ten slotte de studentengemeenschap bewust maken van de voordelen van internationalisering.

 

Project Taalbeleid in de Universiteitsraad

Aan de Universiteit Utrecht namen voor het eerst twee internationale studenten namens Lijst VUUR zitting in de Raad. Het taalbeleid in de Universiteitsraad zou dit jaar een vorm van meertalige participatie volgen. Luistertaal, waarin mensen met verschillende taalkundige en culturele achtergronden beiden hun eigen taal blijven spreken en elkaar nog kunnen verstaan. Helaas kon dit niet meteen worden toegepast omdat mijn Nederlandse taalvaardigheidsniveau niet voldoende voldeed.

De allereerste drempel waar internationale anderstalige studenten mee te maken krijgen in een medezeggenschapsorgaan, zoals de Universiteitsraad, is de taal: de huidige en eerdere documenten zijn in het Nederlands, de vergaderingen zijn in het Nederlands,  communicatieplatformen, zoals Whatsapp en Slack, zijn in het Nederlands, e-mails zijn in het Nederlands, etc .. Wat doe je als je luistert en leesvaardigheid in het Nederlands niet voldoet aan de minimumnormen? Dit jaar zijn de volgende oplossingen toegepast:

 1. Nederlandse lessen twee keer per week specifiek gericht op het vergroten van de kennis van het Nederlands in het medezeggenschap-vocabulaire;
 2. Word-versies van de Raadsdocumenten 2020/2021, zodat die kunnen worden vertaald via deepl.com of google.com.
 3. Raadsvergaderingen worden gelijktijdig vertaald, zodat Nandika en ik volgen wat er wordt besproken en een rol spelen in de discussie;

Waarom is het nog zo moeilijk om mee te doen? Wat kan er volgend jaar worden verbeterd?

 • Nederlandse lessen gericht op medezeggenschap in de zomervakantie is niet voldoende om vanaf september met luistertaal te beginnen, wanneer de Nederlandse taalvaardigheid van de student A1 / A2 is. Ik was een A1. Nederlands is op zich een moeilijke taal, maar vooral moeilijk als je een niet-oorspronkelijke Germaanse taal spreekt. Als de officiële taal van de Raad de komende jaren nog steeds Nederlands is, raad ik de Universiteitsraad dan ook ten zeerste aan kandidaten te accepteren met een minimaal niveau van Nederlandse taalvaardigheid gelijk aan B1-niveau. Enerzijds zie ik nog steeds dat internationale studenten worden uitgesloten van medezeggenschap, maar anderzijds zie ik een kans voor de Universiteitsraad om meer te investeren in de zichtbaarheid ervan zodat internationale studenten de Universiteitsraad snel genoeg leren kennen. Internationale studenten zouden moeten kunnen beginnen met het leren van Nederlands vanaf het eerste jaar van hun studie, als ze geïnteresseerd zijn om een ​​jaar in de Universiteitsraad te gaan, of bij een andere soortgelijke instantie voor medezeggenschap.
 • Bovendien, zodra de verkiezingen achter de rug zijn en internationale studenten een zetel in de raad hebben gewonnen, moeten ze meteen beginnen met het leren van Nederlands. Begin bijvoorbeeld half april.
 • Er is nog ruimte om de gelijktijdige vertalingen van de bijeenkomsten te verbeteren. Ik stel voor om een ​​voormalig raadslid aan te nemen met een hoog niveau van Engelse taalvaardigheid. Snel en scherp vertalen van Nederlands naar Engels is net zo belangrijk als ervaring als raadslid. Maar door het feit dat er geen pauzes zijn bij het bespreken van een onderwerp of tijdens een argumentatie, kan de vertaler alleen een zeer korte samenvatting geven van wat er wordt besproken.
 • Bij de Faculteit Geowetenschappen wordt luistertaal gebruikt, maar in plaats daarvan is Engels de belangrijkste gesproken taal en kan elk raadslid Nederlands spreken als hij dat wil. De officiële documenten zijn echter in het Nederlands, omdat de vier internationale Council-leden (3 studenten en 1 personeelslid) voldoende Nederlands kunnen lezen. Bij UCR is Engels de officiële taal van de bijeenkomsten en al hun officiële documenten zijn ook in het Engels geschreven, maar dit is een heel bijzondere faculteit aan de Universiteit Utrecht: het is een internationale campus waar studenten worden voorbereid op een internationale arbeidsmarkt. Ik denk dat het experiment bij de Faculteit Geowetenschappen ook mogelijk zou zijn bij de Universiteitsraad, maar niet op korte termijn.
 • Word-versies van de officiële documenten zijn slechts een korte termijn oplossing. Sommige nota’s of briefen zijn makkelijk te vertalen via deepl.com of zelfs google translate. Het is nooit perfect, maar het is een zeer betaalbare optie waaraan internationale studenten kunnen deelnemen. Het probleem met niet-officiële vertalingen ontstaat wanneer documenten zoals het begrotingsbeleid, met pagina’s en pagina’s met tabellen en acroniemen via deze platforms moeten worden vertaald. Deze documenten hebben een officiële vertaling.

Mijn voorstel voor de vertalingen van documenten van dit raadsjaar:

 1. Nota’s en brieven die niet gemakkelijk te vertalen zijn, zullen worden vertaald.
 2. Alle documenten die verwijzen naar medezeggenschap die van groot belang zijn, zullen worden vertaald.
 3. Elke keer dat een raadslid de officiële vertaling vraagt van een document met een vergelijkbare structuur van het begrotingsbeleid, zal dat worden gegeven.

I looked at the regulations (found here), essential documents for the representational bodies of the University, and only two documents are translated. Follows the list of documents:

Ik heb gekeken naar de regelgeving (hier te vinden), essentiële documenten voor de medezeggenschapsorganen van de universiteit, en slechts twee documenten zijn vertaald. De lijst met documenten:

 • Reglement voor de Universiteitsraad van de Universiteit Utrecht (juni 2017) (Regulations for the Univeristy Council[FDA(1]) ✔
 • Nota instemmingsrecht hoofdlijnen begroting universiteitsraad (juni 2017) (Notes to the Regulation for the University Council) ✔
 • Toelichting Reglement op Reglement voor de universiteitsraad (juni 2017) ✖
 • Reglement van orde voor de universiteitsraad [FDA(2](september 2018)
 • Kiesreglement (juni 2017) ✖
 • Toelichting op het Kiesreglement (juni 2017) ✖
 • Convenant college van bestuur, universiteitsraad en lokaal overleg (maart 2006) ✖
 • Verklaring vrijwilligerswerk (april 2019) ✖

✔ Vertaald          ✖ Niet vertaald

Het “Reglement van orde voor de universiteitsraad” heeft geen vertaling en is vooral aan te raden om de basisprincipes van de rechten en plichten met betrekking tot medezeggenschap en medezeggenschap te lezen.

 

Project Engelse taalvaardigheid van studenten en professoren vergroten

Students English proficiency is toegankelijk via de IELTS, Academic Module.  Het minimum dat de Universiteit Utrecht vereist om een ​​masterprogramma te volgen, is een minimumscore van 6.5 overall brand, met ten minste 6.0 voor schrijven.

Als we kijken naar het Common European Framework of Reference (CEFR), dan concluderen we al snel dat de Universiteit Utrecht de minimumvereisten voor de Engelse taalvaardigheid van studenten moet verhogen. Een minimumniveau van 6.0 voor schrijven is gelijk aan een B2-niveau, dat geen bekwame gebruiker is, maar een onafhankelijke gebruiker. Een onvoldoende Engelse taalvaardigheid heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van de papers, scripties of enig wetenschappelijk document dat in het Engels is geschreven door studenten of onderzoekers, maar ook op de samenwerking. Bovendien verslechtert het ontbreken van de vereiste Engelse taalvaardigheid de kwaliteit van het onderwijs wanneer de Engelse taalvaardigheid van een professor zijn / haar perspectieven beperkt bij het aanpakken van een bepaald onderwerp in een klaslokaal.

Om de hoge kwaliteit van het onderwijs van de Universiteit Utrecht bij te houden, is de minimumscore voor de vier categorieën van een IELTS-examen een 7 voor elke masteropleiding die volledig in het Engels wordt gegeven. Bovendien moeten professoren die cursussen in het Engels geven, ook het IELTS-examen afleggen en op dezelfde manier scoren.

 

Project integratie komt in beide richtingen

Ik zeg altijd dat integratie een gezamenlijke inspanning is. Wanneer internationale studenten naar Nederland verhuizen, zullen ze zich inspannen om de cultuur en de taal te omarmen en niet in een internationale bubbel te leven. Maar dat kan alleen als Nederlandse studenten zich dagelijks openstellen om internationale studenten te integreren. Nogmaals, een goede Engelse taalvaardigheid is erg belangrijk, zodat het gesprek natuurlijker verloopt en studenten niet haasten om wat troost te zoeken bij studenten van dezelfde nationaliteit. Daarom stel ik voor dat elk programma dat studenten oriënteert op een internationale arbeidsmarkt een cursus van 2,5 studiepunten heeft die zich richt op het verbeteren van de schrijf- en communicatieve vaardigheden van studenten in het Engels. Lezingen en workshops zijn verplicht aanwezig. Bovendien zullen alle in het Nederlands gedoceerde masteropleidingen een cursus in dezelfde vorm hebben, waarbij de nadruk ligt op het vergroten van het bewustzijn van studenten voor de voordelen van internationalisering, globalisering, inclusiviteit en diversiteit.

 

Plan stimuleer studenten- en studieverenigingen om internationale studenten te integreren

Integreren in de studentengemeenschap is gemakkelijker door lid te worden van een studenten- en / of studievereniging, maar internationale studenten hebben altijd moeite om deze verenigingen te integreren omdat de belangrijkste gesproken taal in het Engels is. Er zijn studentenverenigingen zoals ESN en Buddy Go Dutch waar de officiële voertaal Engels is, maar dit draagt alleen maar meer bij aan het vergroten van het aantal internationals dat in een bubbel gaat leven. Mijn voorstel is om de integratie van internationale studenten in andere verenigingen te vergemakkelijken door deze verenigingen te voorzien van faciliterende tools, zoals een PR-commissaris die zich richt op het promoten van internationalisering of officiële vertaling van hun website en documenten.

 

Project budget voor lessen Nederlands, vertaling van documenten en vertaler voor faculteitsraden op centraal niveau beheerd
Dit project richt zich op het centraliseren van budgetbeslissingen met betrekking tot het geven van Nederlandse lessen, vertalingen van documenten en een vertaler aan internationals niet-Nederlandstalige studenten met een zetel in een faculteitsraad. Ieder studentlid heeft recht op deelname en als taal de reden is waarom hij niet kan deelnemen, zal het begrotingsplan van de Universiteitsraad de noodzaak van lessen Nederlands, het vertalen van documenten en een eventuele vertaler bij zowel de Universiteitsraad zelf als een vertaler dekken. op het niveau van de Faculteitsraad. Dit is echter geen budget dat definitief moet worden vastgesteld, maar afhankelijk van de behoeften van de internationale anderstalige studenten die een van deze medezeggenschapsorganen integreren: de universiteits- of faculteitsraad.